08-06-2017 | Per 1 januari 2016 werken alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hoe verloopt dat? De eerste Nederlandse rapportage van de Sustainable Development Goals (SDGs) is gereed en werd op 29 mei aangeboden aan de Tweede Kamer.

Aan de slag met de SDGs in Nederland

Direct na de ondertekening van de VN agenda voor duurzame ontwikkeling heeft Nederland een voortvarende start gemaakt met de uitvoering ervan. Allereerst is geïnventariseerd in hoeverre het huidige en voorgenomen overheidsbeleid al aansluit op de SDGs. Daarnaast hebben diverse onderzoeksinstellingen geprobeerd in kaart te brengen wat de Nederlandse startpositie is voor de 17 doelen. Geen gemakkelijke opgave, omdat voor veel doelen nog geen (internationale) overeenstemming was hoe je de die het beste kunt meten.

Ook andere partijen zijn vorig jaar met de SDGs aan de slag gegaan: veel scholen, maatschappelijke organisaties, actiegroepen, bedrijven, lokale overheden, vakbonden en onderzoeksinstellingen bekeken wat de SGD-agenda voor hun werk betekent of zou kunnen betekenen. Enkele hebben zich al verenigd in partnerschappen om samen concreet aan een of meer doelen te werken.

Na één jaar SDGs

Met het rapport ‘Nederland ontwikkeld Duurzaam’ probeert de Nederlandse overheid de stand op te maken van één jaar werken aan de SDGs: hoe worden de doelen opgepakt? Door wie? Wat is er inmiddels al tot stand gebracht? En wat is er nodig om vorderingen te maken?

Het rapport geeft een overkoepeld beeld van de inventarisaties en cijfers die tot nog toe zijn verzameld, maar beperkt zich niet tot de landelijke overheid. Vijf sectoren vertellen hun eigen verhaal in aparte bijlagen: decentrale overheden en waterschappen, bedrijfsleven en de financiële sector, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, en jongeren. Elk heeft daartoe de eigen achterban geconsulteerd.

Een eerste beeld: welkom aan de SDGs!

Het zal geen verbazing wekken dat het rapport geen volledig beeld kan geven: de VN-agenda omvat 17 doelen en 169 subdoelen voor heel uiteenlopende terreinen, van armoede tot duurzame energie, van goed bestuur tot kinderarbeid en analfabetisme. Niet alleen binnen de eigen landsgrenzen, maar ook mondiaal.  Toch zijn, mede dankzij de consultaties van betrokken partijen, veel gegevens en inzichten rond de SDGs in Nederland nu bij elkaar gebracht.

De algemene conclusie van het rapport is, dat de SDGs door veel partijen in Nederland worden verwelkomd als “gemeenschappelijk afgesproken kader […]  Veel partijen benutten de SDGs als kader voor hun activiteiten. Zij brengen in kaart op welke manier de SDGs kunnen helpen om activiteiten te versnellen en te verbreden. Sommigen vragen daarbij om meer helderheid over de verhouding tot bestaande instrumenten”.

Naast enkele voorzichtige grote lijnen, biedt dit eerste SDG-rapport vooral veel grondstof en schetsen. Door de veelomvattendheid en door de korte tijd die de vijf sectoren hadden voor hun consultaties, zijn veel bijdragen aan de SDGs nog buiten beeld gebleven. Ook is er nog weinig zicht op wetten, maatregelen en initiatieven die elkaar versterken dan wel tegenwerken.

Onderwijs in de rapportage

Aan het rapport is goed te zien hoe belangrijk onderwijs is voor duurzame ontwikkeling: alle partijen noemen het in hun bijdrage. In de bijlage van het maatschappelijk middenveld is onderwijs een van de uitgelichte thema’s. De inbreng hiervoor is aangeleverd door GCE-NL, in samenwerking met Edukans en de Rutu Foundation.

Hoorzitting in de Tweede Kamer

Op 29 mei is het rapport in de Tweede Kamer besproken tijdens een Hoorzitting, waar vertegenwoordigers van allerlei partijen die hebben bijgedragen aan het rapport, in gesprek kwamen met de Kamerleden van de VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks, PvdA en SGP. Het voornemen is om elk jaar een SDG-rapport uit te brengen.

Verslag aan de Verenigde Naties

Naast Nederland maken ook Aruba, Sint Maarten en Curaçao een dergelijke inventarisatie van de stand van zaken rond de SDGs. Deze vier rapporten worden samengevoegd tot het Voluntary National Review van het Koninkrijk der Nederlanden, wat tijdens het High Level Political Forum on Sustainable Development in juli 2017 zal worden aangeboden aan de Verenigde Naties. Nederland is daarmee een van de 44 landen die vrijwillig verslag gaat uitbrengen over de SDGs.

Download het rapport ‘Nederland ontwikkelt duurzaam; eerste Nederlandse SDG-rapportage’
Download de inbreng van GCE-NL

De deelname van GCE-NL aan het consultatieproces past goed bij het actiethema van de Global Campaign for Education voor 2017: Houd de overheid bij de les! Daarmee roept GCE overheden en burgers op om er samen voor te zorgen dat goed onderwijs voor iedereen beschikbaar komt. De Nederlandse ervaringen met de rapportage zijn verwerkt in de brochure die andere nationale coalities kan ondersteunen bij het monitoren van VNRs.
> Lees meer