De Global Campaign for Education

Global Campaign for Education: de wereldwijde beweging voor onderwijs

De internationale Global Campaign for Education is de grootste maatschappelijke beweging die opkomt voor het recht op onderwijs voor iedereen. Dat recht is vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en in diverse andere verdragen. In 2015 heeft de wereldgemeenschap afgesproken dat er voor iedereen goed onderwijs beschikbaar moet zijn – niemand uitgesloten. De afspraken zijn vastgelegd in Education 2030 en in SDG4, het doel voor onderwijs in de Duurzame Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties.

De Global Campaign for Education is opgericht in 1999 in de aanloop naar het World Education Forum 2000 in Dakar. Toen al beloofden regeringsleiders dat iedereen toegang zou hebben tot gratis en goed onderwijs: met de Education for All-agenda. De zes EFA-doelen zouden in 2015 behaald moeten zijn, net als de twee Millenniumdoelen voor onderwijs. Sinds 1999 zet GCE zich in voor het waarmaken van die onderwijsdoelen, onder meer door publiekscampagnes en door lobby op nationaal en internationaal niveau. GCE speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe onderwijsdoelen en zal blijven toezien op de uitvoering ervan.

Inmiddels bestaat GCE-Internationaal uit coalities in circa 87 landen, zowel in ontwikkelingslanden als in donorlanden. In die coalities werken onderwijsvakbonden, ontwikkelingsorganisaties en maatschappelijke organisaties samen om het recht op onderwijs te garanderen.

De nationale coalities zijn verenigd in regionale netwerken in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, en Europa en Noord-Amerika. Ze worden ondersteund vanuit het hoofdkantoor in Johannesburg. Daarnaast zijn ongeveer 20 internationale maatschappelijke organisaties aangesloten bij GCE-Internationaal.

Wereldwijde uitgangspunten, nationale prioriteiten

Elke nationale coalitie vrij is om een eigen strategie en organisatievorm te kiezen en eigen prioriteiten te leggen. Wel onderschrijven alle coalities de uitgangspunten van GCE en houden ze zich aan de statuten. De gedeelde uitgangspunten zijn:

  • Onderwijs is een mensenrecht
  • Nationale overheden zijn als eerste verantwoordelijk voor goed onderwijs voor al hun burgers
  • Goed onderwijs is het recht van iedereen, ongeacht sekse, religie, economische positie of welk onderscheidend criterium dan ook
  • Inclusief onderwijs betekent extra aandacht voor de meest achtergestelde groepen, zoals kinderen met een beperking, kinderen in ramp- en conflictgebieden en meisjes
  • Goed onderwijs is onderwijs dat bijdraagt aan een open kijk op de wereld
  • Goed onderwijs betekent aandacht voor levenslang leren: van voorschoolse zorg tot volwassenenonderwijs
  • Onderwijs is een maatschappelijk vraagstuk en vraagt daarom betrokkenheid van maatschappelijke organisaties op alle momenten in de vorming van het onderwijsbeleid
  • Voor goed onderwijs is een goed publiek financieringsstelsel nodig en moet commercialisering aan banden worden gelegd
  • Goede leerkrachten vormen de spil van goed onderwijs en verdienen een goede opleiding, eerlijke beloning, erkenning en passende arbeidsomstandigheden
  • Internationale samenwerking rond het recht op onderwijs is gebaseerd op gelijkwaardigheid en solidariteit

Samenwerken voor de onderwijsdoelen

GCE-internationaal werkt samen met andere organisaties en instellingen aan het recht op onderwijs, zoals:

• Het Global Partnership for Education: het GPE is het enige mondiale fonds dat zich toelegt op onderwijs. GCE is een belangrijke partner voor GPE en heeft zitting in het bestuur. GCE leidt de verkiezingen van twee van de negentien bestuurszetels van het GPE, en beheerde jarenlang het Civil Society Education Fund van het GPE.

• UN Academia and Education Stakeholder Group: de VN proberen met verschillende stakeholder groepen het draagvlak, de inspraak en de uitvoering van de afspraken rond duurzame ontwikkeling versterken. GCE was uitgenodigd om een stakeholdergroep te organiseren vanuit de onderwijswereld. In samenwerking met Education International (EI), the International Council for Adult Education (ICAE) en de European Students’ Union (ESU) is de UN Education and Academia Stakeholder Group (AESG) tot stand gekomen.

• Education 2030 Steering Committee: de nieuwe internationale onderwijsdoelen zijn vastgelegd in de Education 2030 Agenda. Sinds de doelen zijn vastgesteld, houden 38 betrokken partners onder leiding van UNESCO de voortgang in de gaten. GCE heeft zitting in de Steering Committee.

• Global Education Monitoring Report: het GEMR doet onafhankelijk onderzoek naar de voortgang van de onderwijsdoelen. Jaarlijks publiceert UNESCO de uitkomsten ervan in een rapport. GCE maakt deel uit van de Advisory Board dat het onderzoeksteam aanstuurt.

» Lees meer over de partijen die aan Education 2030 en SDG4 werken