Partners in SDG4

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van overheden om te zorgen voor goed onderwijs voor hun burgers. Overheden moeten de wetten, maatregelen en voorzieningen treffen die daarvoor nodig zijn. Maar ook andere partijen hebben een aandeel, zoals maatschappelijke organisaties, internationale instellingen, het onderwijsveld, jongerenorganisaties en vakbonden. Zij kunnen helpen om de onderwijsdoelen voor 2030 tot stand te brengen door beleidsadvisering, het leveren van onderwijsexpertise, campagnevoeren, lobbywerk, financiële steun, capaciteitsopbouw of het controleren van de overheidsuitgaven op onderwijs.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste partijen die op internationaal niveau werken aan SDG4. Wie is wie?

Verenigde Naties

De lidstaten van de Verenigde Naties namen in september 2015 de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aan, uitgewerkt in 17 Sustainable Development Goals. Onderwijs heeft een eigen doel, SDG4, en komt terug onder diverse andere doelen. De SDGs zijn de zogenaamde opvolger van de Millenniumdoelen.

UN High-Level Political Forum on Sustainable Development

Het centrale platform dat toezicht houdt op de voortgang op de doelen is het High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF). Zo coördineert het HLPF onder andere de Voluntary National Reviews, waarmee lidstaten verslag doen van de stand van zaken rond de SDGs in hun land.

UN Statistic Division

Het meten van de wereldwijde voortgang op de SDGs en het ontwikkelen van meetinstrumenten daartoe, ligt in handen van de afdeling voor statistiek van de Verenigde Naties, de UN Statistic Division (UNSD). Op een aparte website staat alle informatie over de indicatoren, de data en de jaarlijkse rapporten. De Inter-Agency Expert Group on SDG-Indicators (IAEG-SDG) is de commissie van statistische experts uit de lidstaten die zich buigt over het opstellen en toetsen van het meetproces.

UN Education and Academia Stakeholder Group

De VN proberen sinds 1992 met fora uit verschillende sectoren het draagvlak, de inspraak en de uitvoering van de afspraken rond duurzame ontwikkeling versterken. GCE was uitgenodigd om een netwerk te organiseren vanuit de onderwijswereld. In samenwerking met Education International (EI), the International Council for Adult Education (ICAE) en de European Students’ Union (ESU) is de UN Education and Academia Stakeholder Group (AESG) tot stand gekomen. GCE-NL is lid van de UN-EASG.

UNESCO

UNESCO, de afdeling van de Verenigde Naties voor onderwijs, cultuur en wetenschap, coördineert de brede maatschappelijke beweging die de Education 2030-agenda heeft opgesteld. Regeringen, maatschappelijke organisaties, ontwikkelingsorganisaties en media maken allemaal deel uit van de Education for All-beweging.

SDG-Education 2030 Steering Committee

De SDG-Education 2030 Steering Committee is in 2016 opgericht om jaarlijks te bekijken of de werkwijze en de prioriteiten voor Education 2030 moeten worden bijgesteld. De Stuurgroep bestaat uit bijna 40 partijen die betrokken zijn bij de onderwijsdoelen: overheden, VN-afdelingen, de Wereldbank, het GPE en maatschappelijke organisaties. UNESCO coördineert de Stuurgroep. GCE is een van de leden.

UNESCO Institute for Statistics

Het Bureau voor de Statistiek van UNESCO, het UNESCO Institute for Statistics (UIS) verzamelt data over onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie en is de gezaghebbende bron voor de gegevens rond de onderwijsdoelen. De cijfers van het UIS vormen de basis voor rapporten van de Wereldbank, het Global Education Monitoring Report en UNICEF.

Global Education Monitoring Report

Het Global Education Monitoring Report is een onafhankelijk onderzoeksteam dat onderzoek doet naar de voortgang van de Onderwijsdoelen. De jaarlijkse, gezaghebbende rapporten baseren zich op cijfers van het UIS en worden uitgebracht door UNESCO. Naast statistieken op alle doelen, geeft het GEMR ook beleidsevaluaties en -aanbevelingen. Elk rapport verdiept zich bovendien in een speciaal thema, zoals analfabetisme, onderwijs in conflictgebieden of de rol van leerkrachten. GCE is lid van de Advisory Board.

Global Campaign for Education

Al in 2000 was duidelijk dat er flinke maatschappelijke druk nodig is om het recht op onderwijs voor iedereen te realiseren. Daarom sloegen enkele internationale maatschappelijke organisaties de handen ineen en richtten in de aanloop van het World Education Forum in Dakar de Global Campaign for Education op. Een van de medeoprichters was de latere Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi.

De GCE is in de loop van de jaren uitgegroeid tot het grootste netwerk van maatschappelijke organisaties ter wereld dat opkomt voor het recht op onderwijs. GCE voert campagnes en lobbyacties op nationaal, regionaal en internationaal niveau en speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Education 2030-agenda en SDG4.

Global Partnership for Education

Regeringen moeten voldoende geld besteden om al hun burgers te kunnen voorzien van goed onderwijs. In de Education 2030-agenda is vastgelegd dat regeringen ernaar zullen streven om ten minste 4 tot 6% van hun Bruto Nationaal Product (BNP), ofwel ten minste 15 tot 20% van hun overheidsbudget te investeren in onderwijs.

Sommige landen hebben echter zó weinig inkomsten, dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor het onderwijs. Terwijl juist zij het zo hard nodig hebben voor de opbouw van hun land. Daarom is hulp nodig van rijkere landen en van internationale instellingen. Met de Education 2030-agenda beloven rijke landen dat ze ernaar zullen streven om de afgesproken norm van 0,7% van hun BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Dat geld zou vooral naar de armste landen moeten gaan en naar onderwijs.

Een belangrijke speler bij de financiering van onderwijs in ontwikkelingslanden is het Global Partnership for Education. Landen kunnen bij dit fonds aankloppen voor financiële ondersteuning van hun onderwijsbeleid. Daarnaast speelt het GPE een belangrijke rol in het coördineren van onderwijshulp.

GCE leidt twee van de 19 bestuurszetels van het GPE, namelijk de zetels voor respectievelijk de Noordelijke en Zuidelijke maatschappelijke organisaties (CSO1 en CSO2).

Civil Society Education Fund

Met een speciaal fonds stimuleert het GPE de betrokkenheid van Zuidelijke maatschappelijke organisaties bij het opstellen en toezicht houden op  het nationale onderwijsbeleid. GCE coördineert het Civil Society Education Fund (CSEF).