* for English see below

Woensdag 21 juni 15.00 – 16.15 uur

In samenwerking met GPE organiseren wij een interactieve, online bijeenkomst met als doel het verkennen van het groeiende wetenschappelijke bewijs voor onderwijs als middel tegen klimaatverandering en aantasting van het milieu.

De klimaatverandering verstoort het leren van kinderen op dit moment op grote schaal en is allesbehalve tijdelijk. We moeten plannen maken voor een toekomst waarin elk kind kan blijven leren en waar leren helpt om de planeet te redden.

Kinderen en jongeren, vooral meisjes, lopen het grootste risico slachtoffer te worden van klimaateffecten en zijn tegelijkertijd de grootste belanghebbenden bij het creëren van een duurzamere toekomst. De volgende generatie kan alleen game changer worden als ze de kans krijgt op het volgen van goed onderwijs. Ongeveer een miljard kinderen – bijna de helft van alle kinderen in de wereld – leven in landen met een ‘extreem hoog risico’ wat betreft de gevolgen van klimaatverandering. Onderwijs geeft kinderen de kennis om deze gevolgen te beperken en is een van de meest krachtige en onverkende middelen om de overgang naar groenere samenlevingen in de hele wereld te waarborgen. Zonder goed onderwijs voor iedereen zal het aantal sterfgevallen als gevolg van het klimaat drastisch stijgen, zullen gemeenschappen zich niet aanpassen en zullen klimaatdoelstellingen niet gehaald worden. Het besluit van de huidige Nederlandse regering om onderwijs uit haar agenda voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking te schrappen, dreigt deze strategische verbindingen en kansen onbenut te laten. De Nederlandse strategie voor ontwikkelingssamenwerking kan niet worden gerealiseerd zonder aandacht voor de rol van onderwijs. COVID-19 was een sterk voorbeeld van wat er op het spel staat, met massale sluitingen van scholen die leidden tot steeds grotere ongelijkheid en tot de verergering van de grootste onderwijscrisis in de moderne geschiedenis.

Programma:

 •     Welkom
 •     Opening
  Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten
 •     ‘In gesprek met’ beleidsexpert en jongerenactiviste
  Beleidsexpert GPE Sarah Beardmore
  Jeugdactiviste Temilade Salami 
 •     Reactie vanuit wetenschappelijk oogpunt
  Assistant Professor Global Health Universiteit van Maastricht Carijn Beumer
 •    Q&A vanuit deelnemers
 •     Afsluiting
Meld je aan!

 

Wednesday 21 June 3.00 – 4.15 hrs CET

Together with GPE we organise an interactive, online event highlighting the strongly evidenced nexus between education and climate change. Our goal is to explore the expanding evidence base and initiatives around strengthening the resilience and relevance of global education to climate change and environmental degradation, as they relate to Dutch foreign policy priorities.

The disruption of climate change on children’s learning is happening at scale as we speak and is anything but temporary. We need to plan for a future where every child can continue to learn, and where learning helps save the planet.

Children and young people, especially girls, are at the greatest risk of climate impacts and are simultaneously the greatest stakeholders in creating a more sustainable future. The next generation can only become game changers if they are given the opportunity, through a quality education for all. Approximately one billion children—nearly half of the world’s children—live in “extremely high risk” countries for the impacts of climate change. Education gives children the knowledge to mitigate these impacts and is one of the most potent and untapped drivers to ensure the transition to greener societies across the world. Without a quality education for all, climate-related deaths will rise drastically, communities will fail to adapt, climate targets will continue to evade us. The decision of the current Dutch Government to eliminate education from its foreign policy and development agenda risks captilizing on these strategic connections and opportunities. The Dutch foreign development cooperation strategy cannot be achieved without due attention to the role of basic education. COVID-19 was a stark example of what is at stake, with mass school closures leading to widening inequality gaps and the deepening of the largest education crisis in modern history.

Programme:

 •     Welcoming remarks
 •     Keynote address
  Minister van Climate and Energy Rob Jetten
 •     ‘In conversation with’ between policy expert and youth activist
  Policy Expert GPE Sarah Beardmore
  Youth Activist Temilade Salami 
 •     Academic response
  Assistant Professor Global Health Maastricht University Carijn Beumer
 •   Audiance Q&A
 •   Closing remarks
Subscribe now!