default logo

Kamervragen over privaat onderwijs

04-04-2017 | Op 14 februari stelden  Tweede Kamerleden Van Bommel en Van Dijk  Kamervragen aan minister Ploumen over de Nederlandse steun aan privaatonderwijs in ontwikkelingslanden. In haar antwoord laat de minister zich positief uit over dergelijke steun en gaat daarmee voorbij aan de internationale kritiek hierop.

Kamervragen

SP-Kamerleden Van Bommel en Van Dijk vroegen de minister:

1 – Kunt u een uitgebreide reactie geven op de indirecte steun met Nederlands ontwikkelingsgeld via het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het MASSIF-fonds aan Bridge International Academies?
Zie: www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2017/01/05/besluit-wob-verzoek-over-contacten-bridge-international-academies

2 – Hoeveel middelen zijn er indirect door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bridge International Academies geïnvesteerd? Bent u bereid om de indirecte steun terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

3 – Hoe kijkt u tegen commerciële scholen aan zoals Bridge International Academies die vorig jaar november zijn gesloten vanwege ongekwalificeerde leraren en slechte sanitaire voorzieningen?
Zie: www.theguardian.com/global-development/2016/nov/04/judge-orders-closure-low-cost-bridge-international-academies-uganda

4 – Acht u het ten principale gerechtvaardigd om met publiek geld direct of indirect commercieel onderwijs te financieren?

5 – Deelt u de mening dat de manier waarop Bridge International Academies onderwijs aanbiedt in strijd is met Sustainable Development Goal 4, namelijk gratis en kwalitatief onderwijs in 2030 (4.1)? Zo nee, waarom niet?

6. – Hoe bent u van plan om bij te dragen aan Sustainable Development Goal 4?

Antwoord minister

In haar antwoord stelt minister Ploumen dat steun aan privaatonderwijs een goede aanvulling vormt op het gebrekkige publieke onderwijs in ontwikkelingslanden: “In bredere zin is het Kabinet van mening dat particulier onderwijs positief kan bijdragen aan het streven om wereldwijd alle kinderen toegang te geven tot kwalitatief goed en gratis onderwijs in 2030, zoals geformuleerd binnen de Duurzame Ontwikkelingsagenda. Uitgangspunt voor het Kabinet is en blijft te streven naar gratis en goed openbaar onderwijs voor iedereen […] Private scholen dienen daarbij altijd te voldoen aan de nationale standaarden van de landen waarin zij actief zijn, bijvoorbeeld op het gebied van het curriculum, certificeringen en sanitaire voorzieningen”. De minister ziet het als “essentieel dat de overheden van deze landen ook de ruimte geven aan innovatieve particuliere oplossingen om de kwaliteit en het aanbod van onderwijs te verbeteren”.

Internationale kritiek op privaat onderwijs

Uit onderzoek van de Global Campaign for Education blijkt echter dat de claims waarmee privaatonderwijs opgeld doet, niet onderbouwd kunnen worden. Algemene conclusie uit het rapport ‘Private profit, public loss’: er is nauwelijks bewijs dat privaatonderwijs in ontwikkelingslanden beter is dan het publieke onderwijs, terwijl er wel bewijs is dat het sociale en economische ongelijkheid versterkt. Overheden in ontwikkelingslanden kunnen daarom beter stoppen met commerciële initiatieven en investeren in hun publieke onderwijsvoorzieningen.

→ Beantwoording Kamervragen over indirecte bijdrage aan Bridge International Academies
→ Lees het rapport van GCE-Internationaal over de vermeende voordelen van privaat onderwijs