Gedurende één week per jaar komen GCE-leden en andere belanghebbenden en belangstellenden samen om een gebied van de Education For All-agenda te belichten en te pleiten voor veranderingen in de praktijk. Dit jaar wordt de Global Action Week for Education voor de 20e keer gehouden. Het thema van de GAWE 2023 is ‘Decolonising Education Financing‘. De GAWE vindt plaats van 29 mei tot en met 2 juni.

 

Om onderwijs duurzaam te financieren is het tijd om de financiering van het onderwijs te dekoloniseren!

Talloze landen zijn niet in staat het voor hun onderwijsstelsel vereiste budget te kunnen toewijzen. Crises, zoals klimaatrampen of gewapende conflicten, kunnen het vermogen van staten nog verder aantasten om hun verplichtingen ten aanzien van het recht op onderwijs na te komen.

Dekoloniaal denken is van het grootste belang voor de financiering van onderwijs. Het betekent dat de machtsdynamiek tussen nationale regeringen en internationale donoren, kredietverstrekkers en financiële instellingen moet worden veranderd – zodat nationale regeringen, in overleg met hun burgers, het voortouw nemen bij het vormgeven van onderwijshervormingen. De grootste belemmeringen voor uitbreiding van de financiering van onderwijs liggen in de internationale financiële systemen die een koloniale relatie van controle in stand houden. Hoewel hulp nog steeds een rol kan spelen, mag dit de agenda niet bepalen en moet dit naar behoren worden afgestemd op de context van het land.

Door koloniale visies overheerst vaak het idee dat de schaarste aan middelen te wijten is aan het gebrek aan vermogen van de bestuurders om hun nationale problemen op te lossen. Internationale hulp wordt vaak voorgesteld als een panacee voor binnenlandse budgettering, progressieve belastinghervormingen en schuldverlichtingsmechanismen, terwijl er zakelijke ambities en politieke overheersing achter schuilgaan.

Dekolonisatie is geen nieuw concept in de regio’s waar de GCE-leden actief zijn, maar de toepassing ervan in het financiële beleid wordt zelden aangepakt.

Het is noodzakelijk erop aan te dringen dat internationale hulp en samenwerking niet de inhoud van het overheidsbeleid in ontwikkelingslanden bepalen. Bij donor- en hulpgerichte acties is het niet zelden het geval dat de programma’s opleggen hoe middelen moeten worden geïnvesteerd, waardoor de verantwoordingsplicht van een regering tegenover haar burgers wordt ondermijnd. In sommige gevallen is het zelfs zo dat de ontvangende landen gedwongen worden goederen en diensten te kopen van aanbieders uit de samenwerkende of donorlanden.

Hoe dekoloniseren van onderwijsfinanciering kan worden gerealiseerd, is besproken tijdens de  UN Transforming Education Summit die afgelopen najaar plaatsvond. Lees hier meer over de ‘Call to Action‘ die hieruit is voortgekomen. Tijdens de bijeenkomsten in de Global Action Week for Education wordt deze oproep verhelderd en geconcretiseerd.

Bijeenkomsten:

Zie de website van GCE International voor het programma en om je aan te melden voor bijeenkomsten.

Klik op de afbeelding om je aan te melden.