default logo

Het recht op onderwijs

Al in 1948 is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgenomen dat iedereen het recht heeft op onderwijs (Artikel 26). Sindsdien is dat recht vastgelegd in tal van internationale en regionale verdragen, die ook door Nederland zijn ondertekend.

Met onderwijs krijgen mensen de kans zich te ontplooien en een inkomen te verdienen. Dankzij onderwijs kunnen mensen deelnemen aan economische, sociale en politieke ontwikkeling. Het recht op onderwijs is daarmee onlosmakelijk verbonden met het realiseren van andere mensenrechten.


Internationale verdragen voor het recht op onderwijs

Nederland heeft zich met de ondertekening van diverse internationale verdragen gecommitteerd aan het zorgen voor goed onderwijs voor iedereen:

• Universal Declaration of Human Rights

• UN Convention on the Rights of the Child; Nederlandse versie: Kinderrechtenverdrag

• Incheon Declaration

• UN 2030 Agenda for Sustainable Development

• Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ESCR)

• Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

• Europees Sociaal Handvest

• Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap


Lees meer:

RTE – The Right to Education Initiative