Wat doen de politiek partijen voor SDG4 mondiaal?

Op woensdag 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats en kun je je stem uitbrengen op één van de 37 geregistreerde politieke partijen. Het belang van goed onderwijs is voor elke partij evident. Maar zijn de partijen ook solidair met leerlingen en studenten in ontwikkelingslanden? Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over onderwijs binnen het thema ontwikkelingssamenwerking?

Kijk per partij wat hun standpunt over onderwijs is en wat ze zeggen over onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking door op het pijltje naar beneden te klikken.
Klik op de naam van de partij om het volledige verkiezingsprogramma te lezen.

 1. VVD “Ons nieuwe verhaal

  Standpunt onderwijs

  Goed onderwijs biedt jongeren de kans op een gelijke start en geeft kennis en vaardigheden mee waar mensen de rest van hun leven profijt van hebben.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Door investeringen, ondernemerschap en export kunnen burgers in armere landen zelf geld verdienen en via belasting onderwijs bekostigen.
   
 2. Partij voor de Vrijheid “Het gaat om u”

  Standpunt onderwijs

  De PVV wil terug naar de kern van onderwijs.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  De PVV wil stoppen met ontwikkelingssamenwerking.
   
 3. CDA “Nu doorpakken”

  Standpunt onderwijs

  Kennis, vakmanschap en vaardigheden zijn de basis om mee te kunnen doen in de samenleving en je eigen talenten volop te benutten. Goed onderwijs begint met een groot respect voor het vak en het gezag van de leraar. Het onderwijs moet kinderen gelijke kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  In de hulp aan ontwikkelingslanden zijn gezondheid, het tegengaan van de inperking van de politiek-maatschappelijke ruimte voor het maatschappelijk middenveld wereldwijd, onderwijs, water, voedselzekerheid en landbouw, gelijke rechten en goed bestuur belangrijke aandachtspunten.
 4. D66 “Een nieuw begin”

  Standpunt onderwijs

  Vrij zijn begint met onderwijs. Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert. D66 brengt het onderwijs weer op de plaats waar het hoort te staan: op een voetstuk in de samenleving. Goed onderwijs komt tot stand als degenen meebeslissen die er dag in dag uit mee te maken hebben.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Met ontwikkelingssamenwerking dragen we bij aan stabiele samenlevingen elders in de wereld. Zo bieden we mensen meer kansen via werk en onderwijs. Nederland heeft een unieke positie om internationaal samen te werken en kennis over te brengen. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan kansen via onderwijs en door ons in te zetten voor de rechten van minderheden en vrouwen. D66 richt zich binnen ontwikkelingssamenwerking onder meer op het thema onderwijs; Perspectief bieden met onderwijs en werk. Door het aanpakken van grondoorzaken, zoals gebrek aan scholing, inkomen en dagbesteding, kunnen we armoede, ongelijkheid, migratie en conflict bestrijden. Het verbeteren van de positie van vrouwen heeft een groot effect op het doen slagen van andere doelen, zoals onderwijs aan kinderen en de bestrijding van armoede en honger. Internationaal wil D66 de inzet op psychosociale hulp versterken.
   
 5. SP “Stel een daad”

  Standpunt onderwijs

  Goed onderwijs is een motor van de emancipatie. Ieder kind verdient een eerlijke kans om zichzelf te kunnen ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

 6. GroenLinks “Tijd voor nieuw realisme” 

  Standpunt onderwijs

  Goed onderwijs is het beste dat we kinderen kunnen geven. School als een plek waar je kunt leren, jezelf kunt ontwikkelen en waar je je dromen kunt najagen. Waar je ook vandaan komt en hoeveel geld je ouders ook hebben. Scholen zijn de hoeders van de toekomstige samenleving. Zij moeten veilig zijn voor iedere leerling, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geloof, huidskleur of beperking.

  Klik hier voor meer informatie

  We richten ons bij ontwikkelingssamenwerking op armoedebestrijding, het tegengaan van corruptie, aanpassing aan klimaatverandering, zeggenschap over de eigen natuurlijke hulpbronnen en het versterken van onderwijs, zorg en goed bestuur
   
 7. PvdA “Ons plan voor een eerlijke en fatsoenlijker Nederland”

  Standpunt onderwijs

  Goed onderwijs van de beste leraren biedt een basis voor heel je leven. Goed onderwijs stelt je in staat je talent te ontwikkelen, te ontdekken wie je bent en wat je kan en je dromen waar te maken. Goed onderwijs maakt het verschil in het leven van mensen. Iedere jongere verdient het om met voldoende vaardigheden aan het werkende leven te kunnen beginnen.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die armoede en ongelijkheid overal ter wereld bestrijden, staan centraal in het nationale en internationale beleid.
 8. ChristenUnie “Kiezen voor wat écht telt”

  Standpunt onderwijs

  Onderwijs is één van de belangrijkste bouwstenen van onze samenleving. Onderwijs biedt kansen en perspectief en helpt kinderen, jongeren én volwassen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een school is een minisamenleving op zichzelf, een waardengemeenschap. Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zetten zich samen met ouders met hart en ziel in voor de vorming en ontwikkeling van onze kinderen. Zo bieden zij kinderen en jongeren de kans zich te ontwikkelen als persoon, zich te verhouden tot anderen en andersdenkenden, hun plek in de samenleving te ontdekken en hun talenten te ontplooien. Daarnaast draagt onderwijs in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling en het innovatief vermogen van ons land en daarmee aan onze welvaart en ons welzijn.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  De ChistenUnie blijft zich inzetten voor onderwijs en werkgelegenheid, met name voor meisjes, in die landen waar de toekomst voor jongeren onzeker is. Naast een hernieuwde focus op basisonderwijs zetten we in op verdere uitbreiding van het Skills & Jobs programma, met speciale aandacht voor praktijkonderwijs. Nederland moet zich blijven inspannen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld tegen te gaan – in het bijzonder vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken en (online) seksuele uitbuiting. Nederland ondersteunt hiertoe maatschappelijke organisaties en initiatieven zoals ‘Girls not Brides’ Kinderrechten worden versterkt door de bestrijding van kinderarbeid/ slavernij. Nederland investeert in child labour free zones en sociale vangnetten voor weeskinderen.
 9. Partij voor de Dieren “Plan B”

  Standpunt onderwijs

  Goed, toegankelijk onderwijs vormt het fundament voor een vrije, democratische samenleving. De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen die dat wil of dat nodig heeft, zich een leven lang moet kunnen ontwikkelen. Dat is waardevol voor ieder individu, maar ook voor de hele samenleving.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Extra aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes. Nu leiden zij vaak een leven in dienst van de ander: de echtgenoot, familie, een (groot) gezin, of het huishouden. Zij krijgen meer grip op hun eigen leven als ze meer perspectieven en keuzevrijheid hebben. Dat wordt gerealiseerd door beter en toegankelijker onderwijs, krachtige lokale gemeenschappen en versterking van de rechten van vrouwen en meisjes.
 10. 50PLUS “De kracht van plus”

  Standpunt onderwijs

  Onder meer: Inzetten op levenslang leren en ontwikkelen; toegankelijker volwassenenonderwijs..

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 11. SGP “In vertrouwen”

  Standpunt onderwijs

  Onderwijs zorgt ervoor dat we, vanaf jonge leeftijd, kennis, inzicht en vaardigheden op kunnen doen die nodig zijn om een goede weg door het leven te kunnen vinden. Het basis- en voortgezet onderwijs leggen voor iedere leerling het fundament voor verdere scholing, voorbereiding op een beroep en het functioneren in de samenleving.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Ontwikkelingssamenwerking heeft in de afgelopen decennia bijgedragen aan onder meer beter onderwijs voor kansarme jeugd, meer sociale veiligheid, en minder armoede. Maar geld en inzet blijft nodig om die positieve trends actief te beschermen en bevorderen.
   
 12. DENK “DENK anders”

  Standpunt onderwijs

  Toegankelijk onderwijs waarin er gelijke kansen zijn, zorgt ervoor dat iedereen in staat is om het volle potentieel uit zijn of haar leven te halen. Onderwijs moet mensen bij elkaar brengen.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 13. Forum voor Democratie “Stem Nederland terug”

  Standpunt onderwijs

  Toegankelijk onderwijs waarin er gelijke kansen zijn, zorgt ervoor dat iedereen in staat is om het volle potentieel uit zijn of haar leven te halen. Onderwijs moet mensen bij elkaar brengen.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Forum voor Democratie is tegen ontwikkelingssamenwerking.
   
 14. BIJ1 “Allemaal anders maar toch gelijkwaardig”

  Standpunt onderwijs

  BIJ1 wil gelijke kansen voor alle leerlingen in het onderwijs. Het moet voor de kansen van leerlingen niet uitmaken wat hun huidskleur is, wat hun gender- en/of seksuele identiteit is, of zij een beperking hebben, of wat hun geloof is. Ook het inkomen of de achtergrond van hun ouders mag geen rol spelen.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Niks over onderwijs. Echter wel voorstander van het verhogen van het budget voor internationale armoedebestrijding en het kwijtschelden van schulden.
   
 15. JA21 “Het juiste antwoord”

  Standpunt onderwijs

  De overheid moet op de bres springen voor kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs. Onderwijs is immers een belangrijk middel om aan armoede te ontsnappen. Goed onderwijs is een essentiële bouwsteen voor de ontwikkeling van ieder kind. Basisonderwijs dient in het teken te staan van het beste uit elke leerling te halen. Daarvoor is een goede, veilige en stimulerende omgeving noodzakelijk. Goed basisonderwijs waarin kinderen de fundamenten van taal, rekenen en sociale omgang meekrijgen, is essentieel voor een gezonde samenleving.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Ontwikkelingshulp dient te zijn gerelateerd aan concrete projecten, waarbij bestedingen en realisatie aan Nederland dienen te worden gerapporteerd. Bij meerdere mislukkingen wordt de ontwikkelingshulp gestopt. Tenslotte werken we op deze wijze ook met binnenlandse subsidies. De centrale thema’s voor JA21 zijn goed bestuur, watermanagement en onderwijs. De huidige vorm van ontwikkelingshulp houdt landen gevangen in een relatie van blijvende afhankelijkheid van donaties in plaats van dat ze werkelijk zelfstandig worden. JA21 wil daarom de Nederlandse ontwikkelingshulp verminderen naar maximaal het gemiddelde van de EU-landen. Het budget wat overblijft, dient primair te zijn bestemd voor het verlenen van noodhulp.
   
 16. Code Oranje “Op weg naar nieuwe democratie”

  Standpunt onderwijs

  Geen verkiezingsprogramma of duidelijke standpunten beschikbaar. Code Oranje wil bouwen aan een nieuwe democratie, zonder politieke partij, maar met de samenleving.
   
 17. VOLT “Toekomst. Made in Europe”

  Standpunt onderwijs

  Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Daarom vinden we het rechtvaardig dat mensen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Volt vindt dat iedereen zich moet kunnen ontwikkelen om de eigen dromen waar te maken. Goed en toegankelijk onderwijs is daar een voorwaarde voor. Door het bestaan van privéscholen neemt de druk af om de kwaliteit van het openbaar onderwijs te verhogen.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 18. NIDA “Bij de tijd”

  Standpunt onderwijs

  Iedereen heeft recht op de ontwikkeling van zijn of haar talent en toekomst. Naast kennis als taal en rekenen, draait onderwijs ook om fysieke, spirituele, sociale en emotionele ontwikkeling.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  NIDA wil investeren in toegankelijke internationale uitwisselingsprogramma’s binnen het middelbaar onderwijs, MBO, HBO en WO, binnen en buiten Europa.
   
 19. De Piratenpartij “Voor een vrije informatiesamenleving”

  Standpunt onderwijs

  Een hoogwaardige democratie heeft goed onderwijs nodig om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Onderwijs – op alle niveaus – is een burgerrecht. Les- en leermaterialen moeten vrij en online toegankelijk zijn.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  De Piratenpartij wil alle mensen op de wereld gelijke kansen bieden om zich te ontplooien.
   
 20. LP (Libertaire Partij) “Meer vrijheid, meer leven”

  Standpunt onderwijs

  Leraren en leerlingen aan het roer.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 21. JONG “Jongeren willen gehoord worden”

  Standpunt onderwijs

  Alle soorten onderwijs moeten voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit worden.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Studenten uit de armste landen van de wereld en voormalige Nederlandse gebieden mogen voor hetzelfde tarief als Nederlanders of gratis studeren. Dit is een effectieve manier van ontwikkelingshulp.
   
 22. Splinter “De enige sociaal-liberale, seculiere én groene partij van Nederland”

  Standpunt onderwijs

  Onderwijs moet erop gericht zijn om kinderen en jongvolwassenen de kennis en de handvatten te bieden om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, mondige en kritische burgers.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 23. BoerBurgerBeweging “Gezond verstand voor een gezond platteland”

  Standpunt onderwijs

  Iedereen heeft recht op onderwijs.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 24. NLBeter “Een andere aanpak waarbij de mens centraal staat”

  Standpunt onderwijs

  Focus op de ontwikkeling van het kind en doorgeven van wat in deze samenleving van waarde is. Als de vaardigheden op de belangrijke domeinen lezen, schrijven en rekenen afnemen dan leveren we automatisch in op maatschappelijke verdiencapaciteit en cohesie.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 25. Lijst Henk Krol “Koester wat goed is. Verander wat beter kan.”

  Standpunt onderwijs

  Ons onderwijs is een belangrijke plek om kennis te maken met onze samenleving.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Lijst Henk Krol wil structureel bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.
   
 26. Oprecht “Voor de Nederlander. Eerlijk, netjes, rechtvaardig.”

  Standpunt onderwijs

  Onder meer: meer aandacht voor reken- en taalonderwijs en weer ouderwets beroepsonderwijs

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 27. Jezusleeft “Samen aan de slag”

  Standpunt onderwijs

  Onder meer: thuisonderwijs dient te worden gestimuleerd en gesubsidieerd.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Jezusleeft wil ontwikkelingshulp alleen in natura geven of door fysieke hulp ter plaatse bij rampen.
   
 28. Trots op Nederland “Vertrouwen en handhaven”

  Standpunt onderwijs

  Onderwijs moet gericht zijn op het overdragen van kennis en vaardigheden. Onderwijs moet kinderen prikkelen en stimuleren, dat kan alleen maar in directe contacturen.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Trots op Nederland bepleit een drastische inperking van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.
   
 29. Ubuntu Connected Front “Voor een menswaardig Nederland”

  Standpunt onderwijs

  UCF hecht veel belang aan Doel 4 van de duurzame ontwikkelingsdoelen; de aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Niet alleen in ontwikkelingslanden maar vooral ook in de westerse landen het moet gaan om bekwame docenten ten behoeve van de kennisoverdracht op de terreinen waar Doel 4 over gaat. Door jonge mensen vroeg (op tijd) kennis te laten nemen van toepasbare informatie over persoonlijke rechten, mentale en fysieke gezondheid, financiën, rechten, kan er veel leed en schade voorkomen worden.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 30. Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven “Gewoon weer normaal doen”

  Standpunt onderwijs

  Zie Vrij en Sociaal Nederland (#33); Anna Zeven was voorzitter van VSN, maar werd onvrijwillig uitgeschreven. Om toch aan de verkiezingen deel te kunnen nemen, diende zij een lijst in. Zowel deze blanco lijst als de lijst van VSN zijn onvolledig.
   
 31. Partij van de Eenheid “Voor een islamitisch geluid in de politiek”

  Standpunt onderwijs

  Investeren in het onderwijs is investeren in de toekomst. Goed onderwijs opent de deur naar persoonlijke ontwikkeling en geluk en creëert hiermee een positie op de arbeidsmarkt. Goed onderwijs moet kansen bieden voor een ieder in onze samenleving om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien in een brede vorming op het gebied van kennis en talent. Dus ook op het gebied van sociale vaardigheden, creativiteit, burgerschap, mens en maatschappij.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 32. De Feestpartij “Maak Nederland een stukje leuker

  Standpunt onderwijs

  Hoe beter gestudeerd hoe meer profijt we hebben van jonge talenten.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

   
 33. Vrij en Sociaal Nederland “Praktische oplossingen vanuit gezond verstand”

  Standpunt onderwijs

  Als we in het onderwijs meer gaan investeren in persoonlijke ontwikkeling van jongeren dan is de kans groter op een intelligente, multiculturele en leefbare samenleving.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Outreach en inreach: ontwikkelingslanden ondersteunen door kennis naar de landen toe te brengen en mensen hier te onderwijzen om de kennis mee terug te nemen.
   
 34. Wij zijn Nederland

  Standpunt onderwijs

  Geen standpunten over onderwijs en ontwikkelingssamenwerking
   
 35. Modern Nederland “Directe digitale democratie en politiek op maat”

  Standpunt onderwijs

  Modern Nederland heeft geen standpunten
   
 36. De Groenen “Aanpassen aan de draagkracht van de aarde”

  Standpunt onderwijs

  De overheid moet de voorwaarden scheppen voor de realisatie van kwalitatief hoogstaand onderwijs op kleinschalig niveau. Het onderwijsveld dient voldoende financiële middelen te krijgen. Aan de leeftijd van studenten worden geen grenzen gesteld.

  Onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking

  Onderwijs, vooral ook aan vrouwen en meisjes is van het grootste belang. Geschoolde vrouwen trouwen later, krijgen minder kinderen en kunnen hun kinderen meer meegeven voor hun toekomst. Mede daarom is emancipatie van de vrouw een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling. Voor vrouwenrechten moet internationaal meer aandacht komen. Vrouwen moeten onderwijs en praktische en financiële steun krijgen om economische zelfstandigheid te verwerven.
   
 37. Partij voor de Republiek “Vrijheid, gelijkheid en broederschap (m/v)”

  Standpunt onderwijs

  Geen standpunten over onderwijs en ontwikkelingssamenwerking
   

Wat zeggen de partijen over ontwikkelingssamenwerking? Op de site van Partos staat een handig overzicht.