(c) GCE

(c) GCE

26-05-2016 | Er is al ruim 75 miljoen dollar toegezegd aan het nieuw opgerichte fond voor onderwijs in noodsituaties ’Education Cannot Wait’; meer dan de helft van het benodigde budget voor het eerste jaar. Nederland draagt 7 miljoen euro bij.  Het nieuwe fonds wil de komende vijf jaar 13,6 miljoen kinderen in crisisgebieden – door oorlogen of natuurrampen – goed onderwijs bieden. In 2030 moeten er 75 miljoen kinderen zijn bereikt.

Historische kans

GCE is blij met het nieuwe fonds dat tijdens de World Humanitarian Summit in Istanbul werd gelanceerd. Het is een historische kans om de toekomst van de meest kwetsbare kinderen en jongeren in de wereld veilig te stellen door hen een kans te bieden op goed onderwijs. Wel zal GCE erop blijven toezien dat donorlanden hun toezeggingen nakomen en dat bijdragen aan het nieuwe fonds niet ten koste gaan van structurele onderwijshulp via andere kanalen.

GCE steun nationale onderwijscoalities

Tijdens de humanitaire top deed GCE zelf dan ook de toezegging om maatschappelijke (onderwijs)organisaties in landen die te lijden hebben onder oorlogen, natuurrampen of ziekte te ondersteunen, opdat ze betrokken worden bij onderwijsbeleid en -plannen. Een  andere belangrijke functie van deze organisaties is het monitoren van overheidsuitgaven en lobbyen voor voldoende budget voor goed onderwijs. GCE ondersteunt programma’s voor capaciteitsversterking in meer dan 60 landen.

Hoopvolle ontwikkeling

Dat Nederland een van de eerste donoren is van het Education Cannot Wait fonds is geen toeval. Al sinds enige tijd profileert minister Ploumen zich op de Nederlandse bijdragen aan onderwijs in noodhulpsituaties. In 2015 werd bijna 5% van alle noodhulp bestemd voor onderwijs;  wereldwijd was dat nog geen 2 %. Minister Ploumen liep daarmee ver vooruit op het EU-beleidsvoornemen om in de toekomst ten minste 3% van alle humanitaire hulp aan onderwijs te besteden. Na de jarenlange bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking van de kabinetten Rutte-I en II, waarbij het budget voor onderwijshulp met ruim driekwart werd gekort, is dat een hoopvolle ontwikkeling.

Migratie voorkomen

Een van de redenen voor die hernieuwde interesse is de sterk toegenomen stroom vluchtelingen en migranten naar Nederland en andere EU-landen. Gebrek aan onderwijsmogelijkheden voor hun kinderen is voor veel Syrische vluchtelingen een belangrijke reden om hun heil in Europa te zoeken.  Gebrek aan toekomstperspectief – door slecht onderwijs en hoge jeugdwerkloosheid – wordt ook gezien als een belangrijke oorzaak van migratie uit Afrikaanse landen naar de EU. Hernieuwde interesse in onderwijs – om migratie te voorkomen – is dan ook een teneur die ook zichtbaar is in andere EU-landen. Helaas vertaalt die zich nog niet naar concrete toezeggingen voor structurele onderwijshulp in de komende  jaren, zoals recente cijfers van UNESCO uitwijzen.

Lees hier de verklaring van GCE-Internationaal