default logo

Liliane Fonds pleit voor wereldwijd inclusief onderwijs

08-03-2017, Liliane Fonds | Inclusief onderwijs doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede en handicap. Hierdoor is het een belangrijk middel voor de bestrijding van armoede in de wereld. Dit concludeert het Liliane Fonds in een rapport dat vandaag verschijnt. De organisatie roept de nieuwe Tweede Kamer en het toekomstige kabinet op tot speciale aandacht voor onderwijs aan kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden. Om de oproep te ondersteunen, wordt vandaag ook een petitie gelanceerd.

 Op 22 maart neemt minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het rapport, de aanbevelingen en de petitie in ontvangst. De aanbieding is onderdeel van de jaarlijkse internationale scholenactie ‘Wij trekken aan de bel‘, eveneens een initiatief van het Liliane Fonds.

De cijfers

In ontwikkelingslanden hebben 65 miljoen kinderen in de schoolleeftijd (6-17 jaar) een handicap. De helft van hen volgt geen onderwijs. In de armste landen gaat slechts 1 op de 10 kinderen met een beperking naar school. Ze worden geweigerd, de school is niet toegankelijk of leerkrachten missen de benodigde kennis.

Rapport

In het rapport Enabling education. Steps Towards Global Disability-Inclusive Education heeft het Liliane Fonds de resultaten en conclusies bijeengebracht van ruim honderd onderzoeken naar de samenhang tussen armoede en handicap en de rol die inclusief onderwijs kan spelen bij het doorbreken van dit patroon en daarmee bij armoedebestrijding.

Als kinderen mét en zonder handicap samen naar school gaan, heeft dit voor hen én voor de maatschappij grote voordelen. Uit onderzoeken blijkt dat inclusief onderwijs de sociale vaardigheden van alle leerlingen verbetert en stigmatisering en vooroordelen tegengaat. Ook kan inclusief onderwijs op termijn zorgen voor meer werkgelegenheid, hogere lonen en meer duurzame bestaansmogelijkheden.

VN-Verdragen en SDG’s

Het rapport verwijst ook naar het VN-Kinderrechtenverdrag (1989) en het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap (2006). In beide verdragen staat dat goed onderwijs een basisrecht is voor elk kind. Inclusief onderwijs is hiervoor een vereiste. Het past ook in de Sustainable Development Goals (SDG’s), de werelddoelen 2016-2030 van de VN. Prioriteit hierin hebben de meest uitgesloten groepen. Hiertoe behoren ook kinderen met een handicap die in extreme armoede leven.

Lobby buiten Nederland

Meerdere organisaties in Nederland ondersteunen het rapport, de aanbevelingen en de petitie van het Liliane Fonds. Ook partners van het Liliane Fonds in Afrika, Azië en Latijns-Amerika roepen hun overheden op hun verplichtingen na te komen en kinderen met een handicap te verzekeren van toegang tot kwalitatief goed onderwijs.

De volgende organisaties ondersteunen het rapport, de aanbevelingen en de petitie van het Liliane Fonds: DCDD, Dorcas, Edukans, GCE-NL, ICS, de Karuna Foundation, Light for the World, Red een Kind, Soft Tulip en Terre des Hommes.

→ Download het rapport
→ Lees de Nederlandse samenvatting van het rapport en bekijk de cijfers
→ Lees de aanbevelingen van het Liliane Fonds
→ Teken de petitie
→ Meld uw school aan voor de Trek aan de Bel-actie