default logo

Visie

Iedereen weet toch dat onderwijs belangrijk is?

Van het belang van onderwijs hoef je niemand te overtuigen. Elke volwassene weet uit eigen ervaring hoe bepalend een goede opleiding – of het ontbreken daarvan – voor een mensenleven is. Ook politici zijn zich daarvan bewust; elke zichzelf respecterende politieke partij heeft gloedvolle alinea’s over onderwijs in het verkiezingsprogramma staan.

Dat onderwijs belangrijk is, geldt ook voor landen in het Zuiden. Sterker nog. Een goed opgeleide bevolking is een voorwaarde voor ontwikkeling op heel veel gebieden. Onderwijs is niet alleen van belang voor de individuele ontwikkeling, het heeft ook grote impact op welvaart en welzijn, deelname aan de democratie en een rechtvaardige samenleving.

Het recht op onderwijs werd al in 1946 opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Om dat recht te realiseren, zijn er sindsdien steeds wereldwijde afspraken en beloften over gemaakt. Daarmee is goede vooruitgang geboekt.

Maar… toch zijn er nog altijd heel veel mensen die geen toegang hebben tot goed onderwijs. Volgens de meest recente cijfers kunnen 263 miljoen kinderen en jongeren van 6-17 jaar niet naar school. Meisjes uit arme gezinnen lopen het grootste risico de boot te missen. Voor hen die wel op school zitten, is er nog onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Als we nu niet in actie komen zullen in 2030 825 miljoen jongeren niet genoeg vaardigheden leren om goed voorbereid te zijn op hun toekomst.

Niet zonder maatschappelijke druk

Papier is geduldig: doelen stellen, afspraken maken en zelfs verdragen sluiten alleen is niet genoeg. Regeringen moeten woorden omzetten in daden: nationale wetgeving en onderwijsbeleid aanpassen opdat iedereen gelijke toegang heeft tot onderwijs; zorgen voor voldoende budget voor onderwijs; zorgen voor adequate voorzieningen en goed opgeleide leerkrachten. Donorlanden moeten beloften en toezeggingen over onderwijssteun voor het Zuiden gestand doen. Ze moeten meewerken aan andere manieren om onderwijs in de armste landen te financieren, bijvoorbeeld door belastingvermijding door internationale bedrijven in lage-inkomenslanden tegen te gaan. Om maar een paar dingen te noemen. Dat gebeurt meestal niet vanzelf. Veel regeringen moeten worden aangespoord om in actie te komen: met maatschappelijke druk.

De Global Campaign for Education (GCE) is het wereldwijde netwerk van maatschappelijke organisaties dat zich inzet voor het recht op onderwijs. Met het uitgebreide netwerk van coalities in zo’n 87 landen, regionale koepels voor vrijwel alle continenten en grote internationale organisaties kan GCE zich sterk maken voor het recht op onderwijs op alle niveaus.

Uitgangspunten

De Nederlandse coalitie zet zich in voor een maximale bijdrage vanuit Nederland aan het recht op goed onderwijs in het Zuiden. Tegelijkertijd versterken we zo het draagvlak voor GCE-internationaal en de internationale lobby voor onderwijs.

In ons werk onderschrijven we de uitgangspunten van GCE-internationaal:

• Onderwijs is een mensenrecht: ieder mens heeft recht op goed onderwijs

• Onderwijs is de sleutel tot armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling

• Onderwijs is in beginsel de verantwoordelijkheid van nationale overheden

• Gratis onderwijs van goede kwaliteit voor iedereen is haalbaar, mits overheden bereid zijn er de middelen voor in te zetten