default logo

Wat we doen

GCE-Nederland zet zich sinds 2005 in voor een optimale bijdrage vanuit Nederland aan het recht op onderwijs voor iedereen. Als coalitie in een (potentieel) donorland hebben we ons de afgelopen jaren vooral gericht op onderwijs in ontwikkelingslanden. Daar is de nood ook het hoogst. Nu de nieuwe Onderwijsdoelen nadrukkelijker voor de hele wereld gelden, onderzoekt GCE-NL hoe we kunnen bijdragen aan onderwijs in Nederland en in EU-verband.

We leveren een deskundige bijdrage aan het politieke en maatschappelijke debat

Lange tijd was Nederland internationaal voortrekker bij het realiseren van het recht op goed onderwijs voor iedereen. Zowel met financiële steun als met inhoudelijke bijdragen en technische kennis. In 2010 bezuinigde de regering echter fors op ontwikkelingssamenwerking en daarbinnen vooral op onderwijs.

Maar onderwijs is een mensenrecht en opgenomen in tal van verdragen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Daarbij is onderwijs het fundament voor een sociale en democratische samenleving en voor economische groei. Dus óók voor de prioriteiten van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Zonder onderwijs geen ontwikkeling.

Ondanks de bezuinigen kan de Nederlandse overheid nog steeds een belangrijke rol spelen bij de onderwijsdoelen. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan onderwijs binnen de huidige speerpunten; door zich sterk te maken voor voldoende financiering van onderwijs in het ontwikkelingsbeleid van Europa en van multilaterale instellingen zoals het Global Partnership for Education; en door minimaal 4% van de humanitaire hulp te besteden aan onderwijs. GCE-NL bepleit dit beleid bij politici en beleidsmakers.

We onderhouden het Platform Onderwijs in Ontwikkelingslanden

Vraag burgers waaraan zij ontwikkelingsgeld het liefste zouden besteden, dan staat onderwijs bovenaan de lijst. Veel ontwikkelingsorganisaties, particuliere initiatieven, bedrijven, scholen en fondsen doen dat ook: zij zetten zich met geld, menskracht, kennis en expertise in om goed onderwijs voor iedereen dichterbij te brengen.

GCE-Nederland vindt het belangrijk om het draagvlak voor onderwijshulp onder de Nederlandse bevolking zichtbaar te maken, te behouden en versterken.

Ook hecht GCE-NL grote waarde aan de deskundigheid van maatschappelijke organisaties en instellingen. Zij hebben, net als de overheid, jarenlang kennis en ervaring opgebouwd over wat werkt en wat niet werkt. Het is belangrijk dat die kennis en expertise behouden blijven. Daarom faciliteert GCE-NL het Platform Onderwijs in Ontwikkelingslanden.

We organiseren bijeenkomsten waar belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaringen kunnen delen. Omdat onderwijs de basis is voor alle vormen van ontwikkeling, staan onze activiteiten nadrukkelijk open voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp.

Via deze website en onze GCE-Nieuwsbrief houden we geïnteresseerden op de hoogte over rapporten, evenementen, conferenties, campagnes en ander nieuws.

We nemen deel aan (inter)nationale netwerken en activiteiten

Als lid van het internationale GCE-netwerk vertegenwoordigen we Nederland in alle belangrijke beleidskeuzes en activiteiten. We leveren gegevens of artikelen aan voor internationale rapporten, zoals de Education Aid Watch-rapporten. We onderhouden nauw contact met GCE-coalities in andere landen en met collega-organisaties, zowel nationaal als internationaal. GCE-NL is voor hen aanspreekpunt voor informatie over het Nederlandse beleid op onderwijshulp.