default logo

Sustainable Development Goals

Wat zijn de SDG’s?

Armoede, honger en ongelijkheid de wereld uit. Er moet meer welvaart en meer welzijn komen. Voor iedereen op deze wereld – niemand uitgesloten. En dat mag niet ten koste gaan van het milieu: duurzame ontwikkeling dus.

In september 2015 hebben de Verenigde Naties een ontwikkelingsagenda aangenomen om dat in 2030 voor elkaar te hebben. De afspraken zijn vastgelegd in 17 Sustainable Development Goals, ook wel Global Goals genoemd. Die doelen gelden voor alle 193 landen die ze ondertekend hebben, dus ook voor Nederland. De Sustainable Development Goals zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die in 2015 afliepen.


Ga snel naar…

De 17 doelen | Wat is het verschil met de Millenniumdoelen? | Hoe gaan we met de SDG’s aan de slag? | De SDG’s in Nederland


De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

1. Maak een einde aan alle vormen van armoede, overal.

2. Maak een einde aan honger. Zorg voor voedselzekerheid en betere voeding. En bevorder duurzame landbouw.

3. Zorg voor gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen, op elke leeftijd.

4. Zorg voor gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten. En zorg voor voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen.

5. Zorg voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En empower alle vrouwen en meisjes.

6. Zorg ervoor dat drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam wordt beheerd.

7. Zorg ervoor dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energievoorziening.

8. Bevorder blijvende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid, en fatsoenlijk werk voor iedereen.

9. Bouw solide infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering, en stimuleer innovatie.

10. Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.

11. Maak steden en nederzettingen inclusief, veilig, solide en duurzaam.

12. Zorg voor duurzame consumptie en productie.

13. Neem dringend maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.

14. Bescherm oceanen, zeeën en mariene rijkdommen. En bevorder duurzaam gebruik ervan.

15. Bescherm en herstel ecosystemen en bevorder duurzaam gebruik ervan. Beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en ga aantasting van het land tegen. Stop het verlies aan biodiversiteit.

16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling. Zorg ervoor dat iedereen toegang heeft tot justitie. En creëer doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instanties op alle niveaus.

17. Zorg voor de middelen die nodig zijn om de doelen uit te voeren. En versterk het Global Partnership for Sustainable Development.

Lees hier de volledige Nederlandse vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

naar boven

 

Wat is het verschil met de Millenniumdoelen?

Het jaar 2015 was het eindjaar voor de Millenniumdoelen: de afspraken die de Verenigde Naties in 2000 hadden gemaakt om armoede uit te bannen. Al vanaf 2012 besprak de wereldgemeenschap wat er daarna zou moeten gebeuren. Iedereen was het erover eens dat het zinvol zou zijn de afspraken te hernieuwen. Dankzij die afspraken was er jarenlang met vereende krachten doelgericht gewerkt aan het bestrijden van honger, armoede en ziekten, en aan het verbeteren van onderwijs. De levensomstandigheden van miljoenen mensen waren daardoor aanmerkelijk verbeterd.

Maar lang niet alle doelen waren in die vijftien jaar bereikt, en de verschillen in vooruitgang tussen landen en bevolkingsgroepen waren soms erg groot. Met nieuwe afspraken zouden we werk kunnen maken van de achtergebleven doelen. Wel is in de loop van de jaren gebleken dat het nodig was om de afspraken aan te passen aan nieuwe inzichten:

Vooruitgang voor iedereen

‘Leave no one behind’ is het motto van de SDG’s: iedereen moet deel kunnen hebben aan duurzame ontwikkeling, niemand moet worden achtergelaten. Ontwikkeling, het beleid en de maatregelen ervoor, moeten ‘inclusief’ zijn: rekening houden met iedereen. In de nieuwe doelen is daarom veel meer aandacht voor mensenrechten.

Duurzame ontwikkeling

De SDG’s houden rekening met de inzichten over grenzen aan de groei. Als we geen aandacht schenken aan ecologische duurzaamheid, zal sociale en economische vooruitgang uiteindelijk spaak lopen.

Onderlinge samenhang

Terwijl de Millenniumdoelen nog konden worden gezien als een lijst van 8 aparte doelen, bestaat bij de SDG’s heel duidelijk het besef dat alle doelen met elkaar samenhangen. Onderlinge afstemming van beleid, samenwerking met verschillende sectoren en het op één lijn brengen van nationaal, regionaal (Europees) en internationaal beleid volgt daaruit.

Universeel

In de praktijk hadden de Millenniumdoelen vooral betrekking op ontwikkelingslanden en op de hulp van donorlanden daartoe. De SDG’s gelden nadrukkelijk voor de hele wereld. Elk land, dus ook Nederland, moet zich inspannen voor duurzame ontwikkeling. Niet alleen in eigen land, maar ook over de grenzen heen.

Een opdracht voor iedereen

In de loop van de jaren is duidelijk geworden dat ontwikkeling niet alleen door nationale overheden tot stand kan worden gebracht. Andere partijen, zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven, internationale instellingen en onderzoekscentra spelen ook een belangrijke rol. En niet te vergeten de burgers zelf.

Betrokkenheid

Dat iederéén verantwoordelijk is voor duurzame ontwikkeling, kwam al tot uiting in hoe de SDG’s zijn opgesteld. Een belangrijk punt van kritiek op de Millenniumdoelen was, dat ze te veel van bovenaf waren opgelegd. Voor de SDG’s zijn sinds 2012 allerlei consultaties gehouden om zo veel mogelijk stemmen gehoord te krijgen. Niet alleen van overheden, ook van specialisten en onderzoekers, vertegenwoordigers uit diverse sectoren, en burgers uit alle landen.

naar boven

 

Hoe gaan we met de SDG’s aan de slag?

Meten en monitoren

De SDG’s zijn in september 2015 aangenomen en per 1 januari 2016 van start gegaan. Alle 193 landen die de SDG’s hebben ondertekend, dienen het beleid op zowel nationaal niveau als internationaal niveau uit te voeren. Nu is het VN-programma voor de SDG’s nog niet helemaal afgerond: in 2016 moeten de lidstaten nog afspreken hoe ze de vooruitgang op de doelen precies zullen meten (de indicatoren) en hoe ze de vooruitgang zullen volgen (de monitoring).

De discussie over de indicatoren is niet slechts een technische zaak, maar een heel belangrijke inhoudelijke. Naast de statistische vraag: ‘hoe kunnen we dat doel meten, overal ter wereld?’ gaat het immers ook om: waar gaat het doel nu precies om? Hoe maak je het concreet? Waar willen we nu echt op inzetten?

Regeringen en internationale instellingen zullen die indicatoren gaan gebruiken voor hun eigen beleid, en zo mede gaan sturen waar wereldwijd geld, kennis en menskracht op zal worden ingezet. Bereiken die inspanningen dan hun doel? Als bijvoorbeeld ‘kwaliteit van onderwijs’ zal worden gemeten aan de hand van harde toetsresultaten, en als overheden, onderwijsinstellingen en scholen zich vooral daarop gaan richten, gaan we je juist voorbij aan wat de kern van kwaliteit van onderwijs is.

Een andere kwestie is de controle op de voortgang van de doelen. Er moeten afspraken worden gemaakt over de uitvoering ervan, er moet geld beschikbaar worden gemaakt, en er moet worden toegezien op het nakomen van de afspraken.

Het instituut dat zich bezighoudt met het vaststellen van de indicatoren en manieren van monitoren, is de IAEG-SDGs, de Inter-agency and Expert Group on the Sustainable Development Goals, onderdeel van de Verenigde Naties. Het ziet ernaar uit dat de discussies tot ver in 2016 zullen duren.

Download hier het voorstel voor de indicatoren van de IAEG-SDGs van februari 2016

 

De SDG’s in Nederland

De Nederlandse overheid brengt in 2016 in kaart op welke punten het huidige overheidsbeleid aansluit op de SDGs, opdat duidelijk kan worden wat er nog moet gebeuren. De coördinatie van de inventarisaties ligt voorlopig bij Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In het voorjaar van 2016 is de inventarisatie van het beleid op nationaal niveau gepubliceerd. En in september is een plan van aanpak overlegd.

Download hier ´Nederland ontwikkelt Duurzaam; plan van aanpak inzake implementatie SDGs’

Ook veel andere partijen zijn aan het werk met de SDGs. Zie bijvoorbeeld:

♦ De website Global Goals van de NCDO wil bekendheid geven aan de SDG’s in Nederland. In samenwerking met onder andere het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Partos, VNG-International en de NJR.

Het Ready for Change-project zet zich in voor een samenhangend beleid van de SDG’s: in Nederland, op Europees niveau en internationaal. Het Ready for Change project is een initatief van Partos, Woord en Daad en de Max van de Stoel Foundation.

De Monitor Duurzaam Nederland brengt in kaart hoe duurzaam Nederland is. In september 2016 zal de monitor aansluiten op de SDG-indicatoren.

De SDG Charter verbindt 70 partijen uit de private en publieke sector in Nederland rond de SDG’s. Rond een aantal kerndoelen bieden de partners kennis, expertise, technologieën aan.

♦ Het SDG Charter en OneWorld hebben samen SDG Nederland opgezet. Deze website bundelt al het nieuws over de SDG’s in Nederland en geeft een overzicht van partnerschappen die hieraan werken.

Het Centre for Sustainable Development Studies van de Universiteit van Amsterdam bracht op een meerdaagse conferentie onderzoekers op allerlei terreinen samen rond het thema ‘Critical Perspectives on the Sustainable Development Goals’. Het doel was om een gezamenlijke onderzoeksagenda op te stellen.

naar boven