default logo

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

Armoede, honger en ongelijkheid de wereld uit. Er moet meer welvaart en meer welzijn komen. Voor iedereen op deze wereld – niemand uitgesloten. En dat mag niet ten koste gaan van het milieu: duurzame ontwikkeling dus.

In september 2015 hebben de Verenigde Naties een ontwikkelingsagenda aangenomen om dat in 2030 voor elkaar te hebben. De afspraken zijn vastgelegd in 17 Sustainable Development Goals, ook wel Global Goals genoemd. Die doelen gelden voor alle 193 landen die ze ondertekend hebben, dus ook voor Nederland. De Sustainable Development Goals zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die in 2015 afliepen.

 

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Lees hier de uitgebreide Nederlandse vertaling

 


SDG 1 – Maak een einde aan alle vormen van armoede, overal.


SDG 2 – Maak een einde aan honger. Zorg voor voedselzekerheid en betere voeding. En bevorder duurzame landbouw.


SDG3 – Zorg voor gezondheid en bevorder welzijn voor iedereen, op elke leeftijd.


SDG4 – Zorg voor gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten. En zorg voor voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen.


SDG5 – Zorg voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En empower alle vrouwen en meisjes.


SDG6 – Zorg ervoor dat drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam wordt beheerd.


SDG7 – Zorg ervoor dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energievoorziening.


SDG8 – Bevorder blijvende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid, en fatsoenlijk werk voor iedereen.


SDG9 – Bouw solide infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering, en stimuleer innovatie.


SDG10 – Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.


SDG11 – Maak steden en nederzettingen inclusief, veilig, solide en duurzaam.


SDG12 – Zorg voor duurzame consumptie en productie.


SDG13 – Neem dringend maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.


SDG14 – Bescherm oceanen, zeeën en mariene rijkdommen. En bevorder duurzaam gebruik ervan.


SDG15 – Bescherm en herstel ecosystemen en bevorder duurzaam gebruik ervan. Beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en ga aantasting van het land tegen. Stop het verlies aan biodiversiteit.


SDG 16 – Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling. Zorg ervoor dat iedereen toegang heeft tot justitie. En creëer doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instanties op alle niveaus.


SDG 17 – Zorg voor de middelen die nodig zijn om de doelen uit te voeren. En versterk het Global Partnership for Sustainable Development.


 

 

naar boven

 

Wat is het verschil met de Millenniumdoelen?

Het jaar 2015 was het eindjaar voor de Millenniumdoelen: de afspraken die de Verenigde Naties in 2000 hadden gemaakt om armoede uit te bannen. Al vanaf 2012 besprak de wereldgemeenschap wat er daarna zou moeten gebeuren. Iedereen was het erover eens dat het zinvol zou zijn de afspraken te hernieuwen. Dankzij die afspraken was er jarenlang met vereende krachten doelgericht gewerkt aan het bestrijden van honger, armoede en ziekten, en aan het verbeteren van onderwijs. De levensomstandigheden van miljoenen mensen waren daardoor aanmerkelijk verbeterd.

Maar lang niet alle doelen waren in die vijftien jaar bereikt. En de verschillen in vooruitgang tussen landen en bevolkingsgroepen waren soms erg groot. Met nieuwe afspraken zouden we werk kunnen maken van de achtergebleven doelen. Wel is in de loop van de jaren gebleken dat het nodig was om de afspraken aan te passen aan nieuwe inzichten:

Vooruitgang voor iedereen

‘Leave no one behind’ is het motto van de SDG’s: iedereen moet deel kunnen hebben aan duurzame ontwikkeling, niemand moet worden achtergelaten. Ontwikkeling, het beleid en de maatregelen ervoor, moeten ‘inclusief’ zijn: rekening houden met iedereen. In de nieuwe doelen is daarom veel meer aandacht voor mensenrechten.

Duurzame ontwikkeling

De SDG’s houden rekening met de inzichten over grenzen aan de groei. Als we geen aandacht schenken aan ecologische duurzaamheid, zal sociale en economische vooruitgang uiteindelijk spaak lopen.

Onderlinge samenhang

Terwijl de Millenniumdoelen nog konden worden gezien als een lijst van 8 aparte doelen, bestaat bij de SDG’s heel duidelijk het besef dat alle doelen met elkaar samenhangen. Onderlinge afstemming van beleid, samenwerking met verschillende sectoren en het op één lijn brengen van nationaal, regionaal (Europees) en internationaal beleid volgt daaruit.

Universeel

In de praktijk hadden de Millenniumdoelen vooral betrekking op ontwikkelingslanden en op de hulp van donorlanden daartoe. De SDG’s gelden nadrukkelijk voor de hele wereld. Elk land, dus ook Nederland, moet zich inspannen voor duurzame ontwikkeling. Niet alleen in eigen land, maar ook over de grenzen heen.

Een opdracht voor iedereen

In de loop van de jaren is duidelijk geworden dat ontwikkeling niet alleen door nationale overheden tot stand kan worden gebracht. Andere partijen, zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven, internationale instellingen en onderzoekscentra spelen ook een belangrijke rol. En niet te vergeten de burgers zelf.

Betrokkenheid

Dat iederéén verantwoordelijk is voor duurzame ontwikkeling, kwam al tot uiting in hoe de SDG’s zijn opgesteld. Een belangrijk punt van kritiek op de Millenniumdoelen was, dat ze te veel van bovenaf waren opgelegd. Voor de SDG’s zijn sinds 2012 allerlei consultaties gehouden om zo veel mogelijk stemmen gehoord te krijgen. Niet alleen van overheden, ook van specialisten en onderzoekers, vertegenwoordigers uit diverse sectoren, en burgers uit alle landen.

naar boven

 

Meer lezen:

Website van de Verenigde Naties over de Sustainable Development Goals
→ ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’ (pdf)
Kennisplatform van de Verenigde Naties over de SDG’s
De Nederlandse vertaling (GCE-NL, pdf)
→ SDG-Nederland, met de officiële Nederlandse vertaling van de SDG’s

 

naar boven