default logo

Onderwijs voor iedereen

Quick links voor deze pagina

Het recht op onderwijs | Internationale verdragen | Education 2030 | Sustainable Development Goals | meer weten?

Onderwijs: een mensenrecht

Al in 1948 is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgenomen dat iedereen het recht heeft op onderwijs (Artikel 26). Sindsdien is dat recht vastgelegd in tal van internationale en regionale verdragen. Ook Nederland heeft zich met de ondertekening daaraan gecommitteerd.Onderwijs is ook de meest doeltreffende investering in de strijd tegen armoede. Met onderwijs krijgen mensen de kans zich te ontplooien en een inkomen te verdienen. Dankzij onderwijs kunnen mensen deelnemen aan economische, sociale en politieke ontwikkeling. Het recht op onderwijs is daarmee onlosmakelijk verbonden met het realiseren van andere mensenrechten.

‘Education for All’: sinds 1990

Het recht op onderwijs is echter lang niet voor iedereen beschikbaar. In 1990, op de Wereldconferentie voor Onderwijs in Thailand, sloegen regeringen, organisaties en instellingen de handen ineen om ervoor te zorgen dat het recht op goed onderwijs voor iedereen wél een realiteit kon worden. Gezamenlijk richtten zij de ‘Education for All’-beweging op.

Tien jaar later bleek dat er nog altijd heel veel kinderen níét naar school konden. Daarom spraken regeringsleiders van 164 landen in het jaar 2000 zes concrete Education for All doelen af. Zo zouden in 2015 alle kinderen minstens de basisschool kunnen doorlopen en zouden er veel minder mensen zijn die niet kunnen lezen en schrijven.

Millenniumdoelen op Onderwijs

Tegelijkertijd hadden ook de Verenigde Naties in 2000 beloofd om ervoor te zorgen dat in 2015 elk kind naar school zou kunnen, zowel jongens als meisjes (Millenniumdoelen 2 en 3).

Education 2030 en de Sustainable Development Goals

In 2015 liepen de onderwijsdoelen af. Sinds 2000 was er veel verbeterd: veel meer kinderen konden naar school, zowel naar voorschools onderwijs, als de basisschool en het voortgezet onderwijs. Er waren veel meer landen waar jongens én meisjes naar school konden. Maar voor sommige landen en bevolkingsgroepen was er maar weinig vooruitgang geboekt. Zo gingen vooral kinderen van rijke ouders door naar het voortgezet onderwijs. Ook was er niets veranderd aan het feit dat twee derde van het aantal volwassenen dat niet kan lezen en schrijven, vrouw is. En nog steeds konden wereldwijd zo’n 124 kinderen en jongeren niet naar school.

Daarom maakte de internationale onderwijswereld in 2015 nieuwe afspraken om zich in te spannen voor het recht op goed onderwijs wereldwijd: het Education 2030 Framework for Action.

Ook de Verenigde Naties hebben hun ontwikkelingsagenda vernieuwd. De Millenniumdoelen voor 2015 worden opgevolgd door 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030. Onderwijs is één van die doelen: Sustainable Development Goal 4 (SDG4). SDG4 en de Education 2030-agenda sluiten nu nauw op elkaar aan.

“In 2030 is er gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten. Ook moet er worden gezorgd voor voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen”.


Internationale verdragen over onderwijs

Nederland heeft zich met de ondertekening van diverse internationale verdragen gecommitteerd aan het zorgen voor goed onderwijs voor iedereen:

Universal Declaration of Human Rights

UN Convention on the Rights of the Child; Nederlandse versie: Kinderrechtenverdrag

Incheon Declaration

UN 2030 Agenda for Sustainable Development

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ESCR)

Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Europees Sociaal Handvest

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

 


Education 2030

Download Education 2030; Incheon Declaration and Framework for Action.

Lees hier meer over Education 2030


Sustainable Development Goals

Bekijk de Sustainable Development Goals.

Lees hier meer over onderwijs in de Sustainable Development Goals

 

 


Lees meer

Wat is SDG4 en wat is Education 2030?

Hoe zijn die afspraken tot stand gekomen?

Welke organisaties zetten zich in voor Education 2030 en SDG4?

Wat is er tussen 2000 en 2015 bereikt met Education for All?

Wie betaalt voor onderwijs in de armste landen?

Welke steun geeft Nederland?

Naar boven