default logo

Onderwijs 2030 en SDG4

Goed onderwijs voor iedereen. Van 2000 tot 2015 zette de wereldgemeenschap zich daarvoor in met twee programma’s: de Education for All-agenda en de Millenniumdoelen voor onderwijs. In 2015 zijn ze samengebracht: de nieuwe Education 2030-agenda gaat nu hand in hand met het nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoel voor onderwijs (SDG4).


Quick links voor deze pagina

De SDG’s en Education 2030 | SDG4 | Education 2030 


Wat zijn de SDG’s?

♦ De Sustainable Development Goals (ook wel ‘Global Goals’) is het wereldwijde programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

♦ Opvolger van de Millenniumdoelen.

♦ Aangenomen door alle 193 lidstaten in september 2015. Van kracht per 1 januari 2016.

♦ Alle lidstaten werken aan de doelen in eigen land en leveren een bijdrage aan het bereiken van de doelen wereldwijd.

♦ Niet alleen een taak van de overheid, maar van iedereen: maatschappelijke organisaties, bedrijven, internationale instellingen, onderzoekscentra, en niet te vergeten de burgers zelf.

Wat is Education 2030?

♦ Het Education 2030 Framework for Action (ook wel ‘Incheon Declaration’) is het wereldwijde programma om goed onderwijs beschikbaar te maken voor iedereen.

♦ Opvolger van de Education for All-agenda.

♦ Opgesteld door de internationale onderwijswereld onder leiding van UNESCO: regeringen, VN-organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijsvakbonden, onderzoekscentra en deskundigen.

♦ Vastgesteld in november 2015. Van kracht per 1 januari 2016.

♦ Uitwerking van SDG4.


SDG 4SDG4logo

Zorg vóór 2030 voor gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten. En zorg voor voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen.

Doel 4.1

Zorg ervoor dat vóór 2030 alle jongens en meisjes volwaardig, gratis en gelijkwaardig en goed basis- en voortgezet onderwijs afronden. Het onderwijs dient te leiden tot relevante en bruikbare kennis en vaardigheden.

Doel 4.2

Zorg ervoor dat vóór 2030 alle jongens en meisjes toegang hebben tot goede peuterzorg en voorschools onderwijs, zodat ze goed voorbereid aan het basisonderwijs kunnen beginnen.

Doel 4.3

Zorg ervoor dat vóór 2030 alle mannen en vrouwen in gelijke mate toegang hebben tot betaalbaar en goed vervolgonderwijs: technisch onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs, waaronder universitair onderwijs.

Doel 4.4

Zorg ervoor dat er vóór 2030 aanzienlijk meer jongeren zijn die beschikken over de juiste vaardigheden, waaronder beroepsvaardigheden, om werk of een fatsoenlijke baan te vinden of een eigen bedrijf te starten.

Doel 4.5

Zorg ervoor dat er vóór 2030 geen verschillen meer zijn tussen mannen en vrouwen wat onderwijs betreft. En zorg ervoor dat kwetsbare groepen – zoals mensen met beperkingen, inheemse bevolkingsgroepen en kinderen in kwetsbare omstandigheden – gelijke toegang hebben tot onderwijs en vaktrainingen op alle niveaus.

Doel 4.6

Zorg ervoor dat vóór 2030 alle jongeren en de meerderheid van de volwassenen kunnen lezen, schrijven en rekenen. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Doel 4.7

Zorg ervoor dat vóór 2030 iedereen die onderwijs volgt, de kennis en vaardigheden meekrijgt die nodig zijn om zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling. Onder meer door: onderwijs over duurzame ontwikkeling en duurzame manieren van leven, mensenrechten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, het bevorderen van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap, en respect voor culturele diversiteit en voor wat cultuur bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Doel 4.a

Ontwikkel en verbeter onderwijsvoorzieningen die bijzondere aandacht hebben voor kinderen, voor mensen met een beperking, en voor gender. De onderwijsvoorzieningen dienen iedereen een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving te bieden.

Doel 4.b

Zorg ervoor dat er vóór 2020 beduidend meer studiebeurzen beschikbaar zijn waarmee mensen uit ontwikkelingslanden zich kunnen aanmelden voor hoger onderwijs in ontwikkelde landen en in andere ontwikkelingslanden. Dat betreft ook beroepsonderwijs en onderwijsprogramma’s in ICT, het ingenieurswezen en de wetenschap. De studiebeurzen dienen met name beschikbaar te zijn voor mensen uit de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten in ontwikkeling en de Afrikaanse landen.

Doel 4.c

Zorg ervoor dat vóór 2030 het aanbod aan gekwalificeerde leerkrachten aanzienlijk is vergroot. Onder andere door internationale samenwerking rond lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden, met name in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten in ontwikkeling.

Download Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 als pdf

Lees hier de Nederlandse vertaling van alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen

 

Het Education 2030 Framework for ActionEducation2030FFA

Wat valt er allemaal precies onder het duurzame ontwikkelingsdoel voor onderwijs? En wat is er nodig om het te bereiken? Dat staat beschreven in het Education 2030 Framework for Action. Allerlei organisaties, instellingen en deskundigen op het gebied van onderwijs hebben onder leiding van UNESCO aan deze agenda meegewerkt. Ze wilden daarmee een vervolg geven aan de Education for All-agenda, die in 2015 ten einde liep. Door nauw overleg met de groepen die bezig waren met de voorbereiding van de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen, gaat SDG4 nu hand in hand met de Education 2030-agenda.

De Education 2030-agenda werd in november 2015 aangenomen op de speciale UNESCO-top in Parijs. Meer dan 1600 vertegenwoordigers van regeringen, maatschappelijke organisaties, internationale instellingen, onderwijsvakbonden, jongerenorganisaties en het bedrijfsleven namen eraan deel.

Met de ondertekening hebben regeringen zich verplicht om ervoor te zorgen dat alle kinderen in hun land ten minste 12 jaar gratis en goed onderwijs kunnen volgen: dus basisonderwijs én voortgezet onderwijs. De eerste negen jaren zijn wettelijk verplicht.

Regeringen hebben nog andere toezeggingen gedaan, zoals het zorgen voor ten minste één jaar gratis en verplicht voorschools onderwijs voor alle kinderen.

 

naar boven