default logo

Lobbyacties GCE-NL

GCE-Nederland brengt regelmatig het belang van onderwijs voor ontwikkeling onder de aandacht bij publiek en politiek. Hieronder vind u een greep uit onze acties.


28-06-2016 | GCE-NL en de UvA brengen vertegenwoordigers van BuZa, OCW, Education International en Jongeren samen in een panel over SDG4 tijdens de 3-daagse conferentie over de SDGs op de UvA. > Lees meer

19-05-2016 | Wat kunnen de Nederlandse regering en de EU doen om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te helpen realiseren? Dat is het thema van het rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ dat Partos-directeur Bart Romijn donderdag 19 mei aanbood aan de Nederlandse regering. GCE-NL was een van de 40 organisaties die meeschreven aan het rapport. > Lees meer

15-04-2016 | In een online consultatie biedt de Education Commission iedereen die actief is in onderwijs de kans om inbreng te leveren in een wereldwijde discussie over de beste aanpak om het recht op goed onderwijs voor iedereen te garanderen. GCE-NL is de Nederlandse ‘host organisation’ voor deze consultatie. > Lees meer

09-11-2015 | In de Begroting van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2016 komt onderwijs bijna niet meer voor. Ook andere donorlanden en instellingen laten onderwijs vallen. De armste landen worden het zwaarst getroffen. Dat blijkt uit het Education Aid Watch Report 2015 dat de Global Campaign for Education heeft uitgebracht. GCE-NL schrijft een brandbrief aan de woordvoerders voor OS in de Tweede Kamer. > Lees meer

23-04-2015 | GCE-NL houdt de conferentie Education for All 2000-2030, achievements and challenges for North and South, ter gelegenheid van het EFA Global Monitoring Report 2015. GCE-NL brengt het rapport onder de aandacht van de woordvoerders voor OS in de Tweede Kamer.

08-04-2015 | Op het World Education Forum in Incheon, Zuid-Korea in mei wordt de overkoepelende internationale onderwijsagenda voor de komende vijftien jaar vastgesteld. Nederland was niet van plan om een minister of hoge ambtelijke vertegenwoordiger sturen. GCE-NL medeondertekent de brief van de Jongerenvertegenwoordigers om aan te dringen op een goede Nederlandse afvaardiging.

februari 2015 | Op uitnodiging van GCE-NL neemt Frits Brouwer, Jongerenvertegenwoordiger naar UNESCO, deel aan de World Assembly van GCE-Internationaal. Hij bepleit daar een jongerenzetel in het bestuur van GCE. > Lees meer

juni 2014 | Op 25-26 juni houdt het Global Partnership for Education de bijeenkomst waarin donoren toezeggingen doen voor de periode 2015-2018: de 2e Replenishment Meeting. GCE-NL: sluit zich aan bij de Fund the Future-campagne van GCE-Internationaal en stuurt een brief naar de Tweede Kamer. Hoewel de nood voor financiën en inhoudelijke steun groot is, zal Nederland niets bijdragen. GCE-NL helpt met het voorbereiden van Kamervragen.

27-03-2014 | Op 27 maart besprak de Tweede Kamer de Voortgang Uitfasering Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking. In een brief aan de Tweede Kamerleden wijst GCE-NL erop dat onderwijs het stiefkind is van de internationale donorgemeenschap. Nederland zou daarom op internationaal niveau de inzet voor onderwijs moeten bepleiten.

27-02-2014 | Het Global Monitoring Report 2013/2014 toont aan dat goed onderwijs voor velen nog altijd onbereikbaar is. Daarmee komt ook ontwikkeling op andere terreinen in het gedrang. Hoe kunnen we, zeker gezien de afnemende middelen voor onderwijs, ervoor zorgen dat deze cruciale voorwaarde tot ontwikkeling verzekerd is? GCE-NL legt deze vraag voor op het seminar Development for All through Education.

November 2013 | Uit het GPE-rapport ‘Results for Learning’ blijkt dat de toezeggingen voor internationale onderwijssteun flink dalen. Na 2014 dreigen grote tekorten te ontstaan. GCE-NL meldt dit aan de Kamerleden.

01-11-2013 | GCE-NL plaatst een ingezonden artikel in Trouw over het beleid van Ploumen ten aanzien van onderwijs voor meisjes naar aanleiding van de uitzending ‘College Tour’ waarin Malala de hoofdrol heeft.

Oktober 2013 | GCE-NL spreekt met de woordvoerders OS over de Begroting Buitenlandse Handel en OS 2014 en bereidt Kamervragen voor.

Oktober 2013 | GCE-Internationaal brengt het Education Aid Watch Report uit, dat de onderwijssteun van 11 donorlanden beschrijft. GCE-NL heeft daarvoor het Nederlandse donorprofiel aangeleverd. We brengen het onder de aandacht van de woordvoerders voor OS.

Augustus 2013 | GCE-NL helpt met de voorbereiding van het bezoek van de Nederlandse delegatie van Kamerleden aan Ethiopië.

Maart/april 2013 | In de nieuwe beleidsnota van minister Ploumen komt het woord Onderwijs vrijwel niet meer voor. GCE-NL start een campagne om onderwijs op de Nederlandse OS-agenda te houden. GCE-NL doet suggesties voor Kamervragen, stuurt de woordvoerders OS een brief met aanbevelingen, en start het manifest ‘Eerst naar School!’

24-01-2013 | De Europese Unie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van goed onderwijs voor iedereen. Voor de bespreking van het Europees Ontwikkelingsbeleid in de Tweede Kamer geeft GCE-NL een aantal aanbevelingen: Nederland kan er immers mede voor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar blijft voor onderwijs in ontwikkelingslanden.

07-12-2012 | Op 17 december 2012 behandelt de Tweede Kamer de Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. GCE-NL pleit ervoor dat Nederland internationaal een krachtige rol blijft spelen als financier en pleitbezorger, om goed onderwijs voor iedereen te helpen garanderen.

24-10-2012 | Voor de behandeling van de Begroting Buitenlandse Zaken eind november 2012 in de Tweede Kamer heeft GCE-NL een aantal suggesties voor Kamervragen gedaan aan verschillende Kamerfracties. GCE-NL zoekt nadere toelichting op de begroting voor onderwijs per speerpunt van het ontwikkelingsbeleid, op de begroting voor beroepsonderwijs, en op de onderwijsbegroting in landen waar de Nederlandse steun aan onderwijs op dit moment wordt afgebouwd. Afhankelijk van de antwoorden van Staatssecretaris Kapel op de vragen, kijkt GCE-NL welke boodschap we aan de Kamerleden meegeven voor het debat.

23-10-2012 | Circa 100 vertegenwoordigers van NGO’s, Nederlandse onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en jongeren waren aanwezig bij de lancering van het Global Monitoring Report 2012 over Beroepsonderwijs. Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met GCE-NL.

28-06-2012 | Op 4 juli 2012 vergadert de Tweede Kamer over de beleidsbrieven over het speerpunt SRGR. GCE-NL wijst de Kamerleden op de mogelijkheden om onderwijs een effectievere rol te laten spelen bij dit speerpunt.

18-06-2012 | Op de derde bijeenkomst van het Platform OiO stond de vraag vanuit het Zuiden centraal: wat doen overheden en de maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden zelf om beter onderwijs voor iedereen tot stand te brengen? En hoe kan de onderwijshulp vanuit Nederland daarop het beste aansluiten?

24-05-2012 | Als medeoprichter en een van de belangrijkste financiers heeft Nederland altijd een bepalende rol gespeeld in het Global Partnership for Education. GCE-NL hoopt dat Nederland dat blijft doen wat betreft de noodzakelijke hervormingen van het GPE. Die stonden op de agenda van de bestuursvergadering van de GPE op 6 juni 2012 in Berlijn. GCE-NL heeft staatssecretaris Knapen een aantal aanbevelingen meegegeven, die samen met een groot aantal andere Civil Society geformuleerd.

15-05-2012 | GCE-NL schrijft de verkiezingsprogrammacommissies aan met de aanbeveling om het volgende uitgangspunt mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s: ‘Onderwijs is een belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen van het ontwikkelingsbeleid voor duurzame en eerlijke economische groei, menselijke ontwikkeling en rechtvaardige kansen’

23-04-2012 | In samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde GCE-NL een bijeenkomst over ‘Kennis delen over onderwijs in ontwikkelingslanden’. Naast een bespreking van de IOB-evaluatie naar tien jaar Nederlandse onderwijshulp, werd gesproken over de oprichting van het Platform Onderwijs in Ontwikkelingslanden, als opvolger van het voormalige Kennisforum dat door het MinBuZa werd geleid.

13-04-2012 | Op 18 april worden de Meerjaren Strategische Plannen van de Nederlandse ambassades besproken in een Algemeen Overleg.Onderwijs is geen prioriteit meer in het algemene OS-beleid, maar wordt ingezet waar het ondersteunend is aan de vier speerpunten. In de MJSP’s wordt deze algemene intentie echter niet voldoende uitgewerkt, terwijl uit de IOB-evaluatie is gebleken dat onderwijs versterkend werkt op het behalen van resultaten van de speerpunten. GCE-NL schrijft de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking een brief met aanbevelingen.

02-02-2012 | GCE levert input voor Algemeen Overleg in februari 2012 over afbouw en overdracht van ontwikkelingsgprogramma’s.